MISC. ANIMALS / ZVIRATA. - alaskan

"HAPPY NEW YEAR"-----"STASTNY NOVY ROK".

hny