MISCELLANEOUS / RUZNE. - alaskan

"MERRY-GO-ROUND",Seattle,Washington,USA.

merrygoroundseattlewashingtonamusement park